Ubezpieczenia rolnicze a klęski żywiołowe

Ostatnie straty,  jakie wywołały nawałnice w województwie łódzkim i mazowieckim, oraz aktualne działania rządu dotyczące likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi- uświadamiają, jak ważne są ubezpieczenia w rolnictwie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ciekawym tekstem M. Rapkiewicza „Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź”. Do niewątpliwych zalet artykułu należą: zwięzłość, przegląd źródeł prawa oraz aktualne dane statystyczne. Z [...]
Czytaj dalej →

Raport nt. skargowości w 2010 roku

Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport nt. skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2010 roku. Wnioski jakie można wysnuć po jego lekturze są nastepujące: – co raz więcej z nas decyduje się na indywidualna walkę z ubezpieczycielem i odrzuca możliwość współpracy z firmami zajmującymi się likwidacją szkód i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Skargi indywidualne wnoszone bez [...]
Czytaj dalej →

Soft Law a PPI – 3 punkty widzenia

Dowiedziałem się dzisiaj za pośrednictwem Gazety Ubezpieczeniowej, iż Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń na wspólnym posiedzeniu ustaliły „Rekomendację w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie.” (PPI) Pomimo posiadania tylko wstępnych informacji co do kształtu i ostatecznych postanowień postanowienia, należy wskazać, iż inicjatywa sama w sobie jest [...]
Czytaj dalej →

Czy kulancja powinna zostać uregulowana?

Kulancja to… Definicja kulancji, pomimo iż jest terminem powszechnie używanym w żargonie finansowo-prawniczym, nie posiada definicji legalnej. Jest to raczej wytwór doktryny, aniżeli definicja jaką posługuje się prawodawca – próżno go więc szukać w obowiązujących przepisach. W prawie ubezpieczeniowym kulancją nazywa się świadczenie wypłacane dobrowolnie (częściowo lub w całości – zgodnie z art. 354 KC) [...]
Czytaj dalej →

Umowa agencyjna – syntetyczny opis

Umowa agencyjna jest umową zawieraną pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeń, na mocy której agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów określonego rodzaju w imieniu zakładu ubezpieczeń. Przy czym czynności agencyjne mogą być wykonywane tylko przez osobę spełniającą warunki wymienione w art. 9 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Umowa agencyjna musi mieć postać [...]
Czytaj dalej →

Konferencja – prawo odszkodowawcze

Serdecznie pragnę polecić  konferencję organizowaną pod auspicjami Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Przewodnim celem niniejszego sympozjum będzie określenie roli i znaczenia usług świadczonych przez podmioty specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Według organizatorów spotkanie ma być platformą służącą wymianie poglądów na ww. temat, a także wydarzeniem, które ma zainspirować kształt regulacji, jakimi powinien być [...]
Czytaj dalej →

Czym jest demutualizacja?

Demutualizacją nazywamy proces przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w spółkę akcyjną, tj. drugą formę prawną pod jaką zgodnie z prawem swą działalność prowadzić może zakład ubezpieczen. Uwarunkowania jakie muszą zostać spełnione w trakcie i po procesie demutualizacji, regulowane są zarówno przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., która zagadnieniu temu poświęciła [...]
Czytaj dalej →

Formy prawne TU

Według brzmienia art. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić podmioty posiadające formę prawną spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). Niniejszy wymóg jest cechą specyficzną polskiego prawa ubezpieczeniowego, ponieważ konieczność jego istnienia jest nieznana jurysdykcjom obcym (szczególnie Wielkiej Brytanii dozwalającej ogromną elastyczność w tym zakresie). Wyjątkiem [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczyciele zalani roszczeniami

Według wskazań raportu Komisji Nadzoru Finansowego liczba zgłoszonych szkód powstałych w wyniku powodzi oraz nawałnic przekroczyła barierę 200 tysięcy i wartość (na stan z dnia 26 sierpnia 2010 roku) 1279,1 mln zł. Średnia wysokość pojedyńczego odszkodowania (brutto) to około 5 tysięcy złotych. Szczegóły dostępne są tutaj. Powyższe dane stanowią  solidną podstawę do wysnucia dwóch wniosków. [...]
Czytaj dalej →

Świadomość ubezpieczeniowa wzrasta!

Rzecznik Ubezpieczonych odnotowywuje konsekwentny wzrost skarg dotyczących nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi. W zestawieniu dostępnym w najnowszym numerze Monitora Ubezpieczeniowego zmiana ta jest wyraźnie widoczna w każdym zakresie – począwszy od wskaźników skargowości w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych, a skończywszy na zastrzeżeniach w stosunku do ubezpieczeń na zycie. W sumie ilość skarg w I kwartale 2010 [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia