Podstawy ubezpieczeń: polisa

Jeden z Czytelników wpisał w wyszukiwarkę frazę „co to polisa”.  A zatem odpowiadamy ;). 1. W ścisłym, prawniczym znaczeniu  „polisa” to tyle,  co „dokument potwierdzający zawarcie  umowy ubezpieczenia” (z  wł.  ”polizza”-pokwitowanie).  Dokument ten wykształcił się w praktyce, ale ma tez swoje znaczenie prawne. Zgodnie z kodeksem cywilnym (dokładniej art. 809 k.c.) ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić [...]
Czytaj dalej →

Podstawy ubezpieczeń: karencja ubezpieczeniowa (okres wyczekiwania)

Definicja Karencją (inna nazwa: „okres wyczekiwania”) możemy nazwać umowne  wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zdarzenia powstałe w oznaczonym okresie od początku obowiązywania umowy. Innymi słowy- jeżeli w okresie wyczekiwania zaistnieje wypadek ubezpieczeniowy , to zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Czemu służy karencja? Ograniczeniu ryzyka ubezpieczyciela. Ma na celu ujawnienie tych zdarzeń, które potencjalnie mogły [...]
Czytaj dalej →

Umowa ubezpieczenia – charakterystyka

W myśl §1 art. 805 kodeksu cywilnego za umowę ubezpieczenia uznaje się zobowiązanie w którym “ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Powyższe wskazuje zatem, iż umowa ubezpieczenia jest umową: nazwaną – ponieważ występuje obok innych umów jakie [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczający już ‚niemanipulujący’

Po raz kolejny system common law dowiódł, iż nie jest stosowną metodą regulacji niektórych obszarów prawa ubezpieczeniowego. Luz interpretacyjny powstający przy wykładni faktów zwiększających ryzyko ubezpieczeniowe, wielokrotnie obciążał osobę ubezpieczającego i działał na jego szkodę. Oto bowiem często zdarzało się tak, iż ubezpieczyciel odmawiał wypłaty odszkodowania ze względu na to, że ubezpieczający zaniechał udzielenia pełnej [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia