Podstawy ubezpieczeń: Captive

Captive (lub captive insurance company) to zakład ubezpieczeń należny i zależny od firmy, holdingu lub grupy zawodowej jaka powołała go do życia. Z racji tak nietypowej struktury właścicielskiej i sieci powiązań captive często mylony jest towarzystwem wewnętrznym lub towarzystwem zależnym. Koncepcja captive insurance company została wykształcona przez Freda Reiss’a, który powołał do życia specjalny zakład [...]




Czytaj dalej →

Regulacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej; niewidzialna ręka czy interwencjonizm?

Od dłuższego czasu przez media przewija się dyskusja na temat rosnących stawek ubezpieczeń majątkowych. Ze szczególną częstotliwością podkreślane są podwyżki cen polis majątkowych. Ich wzrost ubezpieczyciele tłumaczą nam standardowym zestawem wymówek: większa szkodowość, większa przestępczość, większa liczba samochodów oraz bardziej beztroskie traktowanie mienia. Do tej pory wszystko to było biernie akceptowane przez konsumentów oraz rządy. [...]




Czytaj dalej →

Listopadowe wydanie biuletynu BILA

W listopadowym numerze biuletynu BILA kilka pozycji zasłużyło na uwagę. Jedną z nich jest tekst autorstwa Jonathana Goodliffe’a, który porusza problematykę zasadności roszczeń odszkodowawczych za niewypłacenie odszkodowania w terminie. Temat bardzo aktualny, szczególnie w świetle kontrowersji zrodzonych przez Sprung v Royal Insurance [1999] 1 Lloyd’s Rep IR 111, gdzie sąd uformował niecodzienną tezę, iż odszkodowanie [...]




Czytaj dalej →

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej może być ograniczony przez normy państwowe

Wedle opinii wyrażonej przez ETS swoboda w wyborze pełnomocnika procesowego oraz podmiotu mającego zapewnić ochronę prawną w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej może ulegać ograniczeniu przez normy państwowe, bowiem art. 4(1) Dyrektywy 87/344 z 22 czerwca 1987 roku nie stanowi, iż państwa członkowskie są pozbawione takiego przywileju. Konkluzja ta wypływa bezpośrednio z odpowiedzi na pytanie prejudycjalne [...]




Czytaj dalej →

Harmonizacyjne dylematy

Wysiłki harmonizacyjne związane z prawem ubezpieczeniowym nie są nowością na arenie europejskiej. Pierwsze symptomy tzw. gorączki integracyjnej pojawiły się już w marcu 1975 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała Rezolucja nr 75 (5). Dalszymi wytworami były dyrektywy ogólne, dyrektywy ubezpieczeniowe oraz szereg decyzji sądowych (zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jak i Trybunału Sprawiedliwości), które chcąc [...]




Czytaj dalej →

Błąd a wypowiedzenie ochrony

Doktryna prawa ubezpieczeniowego, niezależnie od jurysdykcji i systemu prawnego, wskazuje, iż w przypadku wprowadzenia w błąd ubezpieczyciela przez ubezpieczającego, po stronie tego pierwszego leży prawo wypowiedzenia umowy. Istotą tego prawa jest dbałość o utrzymanie statusu umowy ubezpieczenia w sztywnych ramach zasady uberrimae fidei, jako gwarancji poszanowania  interesow ubezpieczyciela, który dokonuje wyceny ryzyka na podstawie informacji [...]




Czytaj dalej →

Wielka Brytania – nowe kary za brak OC

Już za niespełna miesiąc (20 czerwca) w Wielkiej Brytanii wejdą w życie nowe regulacje, które pozwolą na szybsze egzekwowanie kar związanych z brakiem posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC i skuteczniejszą identyfikację kierowców uchylających się od tego wymogu. Gwałtowna eskalacja ilości nieubezpieczonych kierowców to prawdziwy problem na wyspach. Szacuje się, iż może ich być nawet 1.4 mln. [...]




Czytaj dalej →

Doktryna utmost good faith

Zasada utmost good faith (uberrimae fidei) stanowi fundament prawa ubezpieczeniowego w systemach common law. Nakłada ona na strony obowiązek ujawnienia wszystkich faktów, mających istotny wpływ na ocenę ryzyka lub na decyzję odnośnie przystąpienia do umowy ubezpieczenia którejkolwiek ze stron (tzw. faktów materialnych). Niewyjawienie faktów materialnych, nawet jeśli jest niezawinione lub jest wynikiem niedbalstwa, nie zapobiega [...]




Czytaj dalej →

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie reguluje Konwencja Warszawska z 1929 roku. Artykuł 17 niniejszej konwencji stanowi: ″Przewożący odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w razie śmierci, zranienia lub wszelkiego innego uszkodzenia ciała, którego doznał podróżny, jeśli wypadek, który spowodował szkodę, zdarzył się na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem i [...]




Czytaj dalej →

Zmiana kształtu nadzoru w UK

Rząd Wielkiej Brytanii szumnie ogłosił zmiany w strukturze nadzoru finansowego. Wedle doniesień George’a Osbourne’a – ministra właściwego ds. finansów – na czele nowej struktury ma stać Bank Anglii, który poprzez dwa własne komitety (Monetary Policy Committee i Financial Policy Committee) będzie nadzorował sposób prowadzenia polityki ekonomicznej w Wielkiej Brytanii. W wyspecjalizowanych zagadnieniach pomocą będą mu [...]




Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia