Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu  za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia. Nie dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności pośrednictwa niejako „przy okazji” swojej podstawowej działalności- na przykład biuro podróży sprzedaje polisy turystyczne swym klientom. Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyróżnia dwa rodzaje pośredników: agenta i brokera. agent ubezpieczeniowy [...]
Czytaj dalej →

Political correctness a czynnik płci w ubezpieczeniach

Wpływ płci na ryzyko ubezpieczeniowe Stosowanie kryterium płci w ubezpieczeniach jest kwestią drażliwą w kontekście istniejących unijnych i krajowych przepisów antydyskryminacyjnych. Niemniej jednak z czynnikiem tym należy się liczyć. Według obszernego raportu GCAE: Można zaobserwować wyraźną różnicę pomiędzy długością życia mężczyzn i kobiet. Prowadzi to zwykle do odpowiadającego temu faktowi różnicowania warunków  ubezpieczeń na życie [...]
Czytaj dalej →

Harmonizacyjne dylematy-cz. II

Poprzedni wpis (poświęcony teoretycznym rozważaniom na temat harmonizacji prawa ubezpieczeniowego w UE) należałoby uzupełnić o opis aktualnych problemów prawodawcy europejskiego, dotyczących  wyboru jej metody i zakresu. Pewne wskazówki możemy znaleźć w zielonej księdze Komisji w sprawie ustanowienia europejskiego prawa umów oraz w stosownej rezolucji Parlamentu Europejskiego, dotyczących ogólniejszego tematu – wprowadzania zasad europejskiego prawa umów. [...]
Czytaj dalej →

Pułapki postępowania likwidacyjnego

Postępowanie likwidacyjne Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Informuje on  osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jest to tak zwane postępowanie [...]
Czytaj dalej →

Błąd a wypowiedzenie ochrony

Doktryna prawa ubezpieczeniowego, niezależnie od jurysdykcji i systemu prawnego, wskazuje, iż w przypadku wprowadzenia w błąd ubezpieczyciela przez ubezpieczającego, po stronie tego pierwszego leży prawo wypowiedzenia umowy. Istotą tego prawa jest dbałość o utrzymanie statusu umowy ubezpieczenia w sztywnych ramach zasady uberrimae fidei, jako gwarancji poszanowania  interesow ubezpieczyciela, który dokonuje wyceny ryzyka na podstawie informacji [...]
Czytaj dalej →

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie reguluje Konwencja Warszawska z 1929 roku. Artykuł 17 niniejszej konwencji stanowi: ″Przewożący odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w razie śmierci, zranienia lub wszelkiego innego uszkodzenia ciała, którego doznał podróżny, jeśli wypadek, który spowodował szkodę, zdarzył się na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem i [...]
Czytaj dalej →

Czym jest demutualizacja?

Demutualizacją nazywamy proces przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w spółkę akcyjną, tj. drugą formę prawną pod jaką zgodnie z prawem swą działalność prowadzić może zakład ubezpieczen. Uwarunkowania jakie muszą zostać spełnione w trakcie i po procesie demutualizacji, regulowane są zarówno przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., która zagadnieniu temu poświęciła [...]
Czytaj dalej →

Termin wypłaty odszkodowania

Często zastanawiamy się w jakim terminie powinniśmy otrzymać należne nam odszkodowanie. Bywa tak, że wypłata odszkodowania jest czynnością czysto mechaniczną i następuje niemal natychmiast od momentu zgłoszenia szkody. Wtedy nie ma powodu do obaw czy niezadowolenia. Są jednak sytuacje, kiedy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą należności. Ta zwłoka może być usprawiedliwiona złożonym charakterem szkody, stopniem jej [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia