Doktryna utmost good faith

Zasada utmost good faith (uberrimae fidei) stanowi fundament prawa ubezpieczeniowego w systemach common law. Nakłada ona na strony obowiązek ujawnienia wszystkich faktów, mających istotny wpływ na ocenę ryzyka lub na decyzję odnośnie przystąpienia do umowy ubezpieczenia którejkolwiek ze stron (tzw. faktów materialnych). Niewyjawienie faktów materialnych, nawet jeśli jest niezawinione lub jest wynikiem niedbalstwa, nie zapobiega [...]
Czytaj dalej →

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie reguluje Konwencja Warszawska z 1929 roku. Artykuł 17 niniejszej konwencji stanowi: ″Przewożący odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w razie śmierci, zranienia lub wszelkiego innego uszkodzenia ciała, którego doznał podróżny, jeśli wypadek, który spowodował szkodę, zdarzył się na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem i [...]
Czytaj dalej →

Przedawnienie roszczenia regresowego

Dzisiaj trochę informacji na temat przedawnienia roszczenia regresowego. Kilka osób poprosiło mnie o poradę w tym względzie. Znalazło się także paru Czytelników, którzy najzwyczajniej zażądali uzupełnienia materiału poświęconego regresowi ubezpieczeniowemu. Zaspokajam ninieszą potrzebę. Ale posłużę się doskonałym tekstem Marcina Krzemińskiego, z którego sam wiele wyniosłem. Jest to bardzo obszerne i rzetelne , przynajmniej moim zdaniem, [...]
Czytaj dalej →

Oszustwo ubezpieczeniowe – tak czy nie?

Nie trzeba być wybitnym specjalista od ubezpieczeń, by samodzielnie stwierdzić, iż ostatnimi czasy zjawisko ‚nadużywania’ przywilejów wypływających z tytułu umowy ubezpieczenia przybrało na sile. O ile względnie akceptowane praktyki zawyżana kosztów bezgotówkowej naprawy szkody (np. warsztat samochodowy celem uzyskania wiekszego zysku celowo zawyżał koszt wymiany uszkodzonego reflektora) nie powodowały znaczących uszczerbków dla finansów towarzystw ubezpieczeniowych, [...]
Czytaj dalej →

Czy kulancja powinna zostać uregulowana?

Kulancja to… Definicja kulancji, pomimo iż jest terminem powszechnie używanym w żargonie finansowo-prawniczym, nie posiada definicji legalnej. Jest to raczej wytwór doktryny, aniżeli definicja jaką posługuje się prawodawca – próżno go więc szukać w obowiązujących przepisach. W prawie ubezpieczeniowym kulancją nazywa się świadczenie wypłacane dobrowolnie (częściowo lub w całości – zgodnie z art. 354 KC) [...]
Czytaj dalej →

Umowa agencyjna – syntetyczny opis

Umowa agencyjna jest umową zawieraną pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeń, na mocy której agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów określonego rodzaju w imieniu zakładu ubezpieczeń. Przy czym czynności agencyjne mogą być wykonywane tylko przez osobę spełniającą warunki wymienione w art. 9 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Umowa agencyjna musi mieć postać [...]
Czytaj dalej →

Czym jest franszyzna?

Franszyzna jest terminem powszechnie wystepującym w problematyce ubezpieczeniowej i na pewno niejeden konsument zetknał się z nim w praktyce, choć czasem bezwiednie i nieświadomie. Franszyzna w umowie ubezpieczeniowej może przybrać dwa kształty. Ich opis zawieram poniżej. Franszyzna integralna (warunkowa) Franszyzna integralna jest terminem określającym sytuację, w której zakład ubezpieczeniowy zostaje uwolniony od odpowiedzialności za szkodę [...]
Czytaj dalej →

Czym jest demutualizacja?

Demutualizacją nazywamy proces przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w spółkę akcyjną, tj. drugą formę prawną pod jaką zgodnie z prawem swą działalność prowadzić może zakład ubezpieczen. Uwarunkowania jakie muszą zostać spełnione w trakcie i po procesie demutualizacji, regulowane są zarówno przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., która zagadnieniu temu poświęciła [...]
Czytaj dalej →

Formy prawne TU

Według brzmienia art. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić podmioty posiadające formę prawną spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). Niniejszy wymóg jest cechą specyficzną polskiego prawa ubezpieczeniowego, ponieważ konieczność jego istnienia jest nieznana jurysdykcjom obcym (szczególnie Wielkiej Brytanii dozwalającej ogromną elastyczność w tym zakresie). Wyjątkiem [...]
Czytaj dalej →

Model architektury takaful

Takaful (‘wspólna gwarancja’ lub ‘wzajemne zagwarantowanie’) w świecie zachodnim jest nowatorskim modelem  ubezpieczenia. Takaful to jednak antyczna forma, znana i praktykowana na długo przed popularyzacją modeli uznanych współcześnie.  Wywodzi się ona z tradycji muzułmańskich i prawa szariatu, które zakazują zawierania tradycyjnych umów ubezpieczenia, uznając mechanizm ich funkcjonowania za niegodny i niespójny z zasadami wiary. Islam [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia