Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego świadczenia z OC kierowców

Niniejszy tekst (o dosyć przydługim tytule) otwiera mini cykl o obowiązkowych ubezpieczeniach OC. Mamy nadzieję, że się przyda ;)  Czym jest obowiązkowe OC? Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej to nic innego jak wymuszone przez ustawę ubezpieczenie odpowiedzialności danego podmiotu za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być następstwem tzw. czynu niedozwolonego (deliktu) czy też [...]
Czytaj dalej →

Nadzór nad rynkiem i działalnością ubezpieczeniową

Dzisiejszy tekst specjalnie dla „PiU” przygotowała Pani Magdalena Jastrowicz z Koła Naukowego Prawa Finansowego „Fiscus”, działającego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy! Komisja Nadzoru Finansowego Organem nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  Uprawnienia KNF obejmują bardzo szeroki zakres, ponieważ dotyczą one zarówno działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak też pośrednictwa ubezpieczeniowego, [...]
Czytaj dalej →

Prawne odmiany kontraktów reasekuracyjnych

Reasekuracja jest instrumentem transferu ryzyka pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym (asekutorem/cedentem) a reasekuratorem, który pozwala na zwiększenie tzw. pojemności ubezpieczeniowej tego pierwszego. Potocznie rzecz ujmując, reasekuracja jest więc ubezpieczeniem zakładu ubezpieczeniowego, dzięki któremu może on objąć ochroną ubezpieczeniową ryzyka lub sumy ryzyk o ponadprzeciętnej wartości. Zakres zobowiązań asekuratora i reasekuratora określają zapisy umowy reasekuracyjnej. W praktyce ubezpieczeniowej [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczeniowe indywidualne konto emerytalne

Czym jest IKE? Indywidualne konto emerytalne (IKE) jest jedną z dobrowolnych form zapewnienia sobie środków finansowych na starość. Właściwa ustawa stanowi, że IKE może być prowadzone również pod postacią ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W takim przypadku indywidualne konto emerytalne przybierze postać wyodrębnionego rachunku w tym funduszu- czyli w wydzielonej sumie aktywów, pochodzącej [...]
Czytaj dalej →

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu  za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia. Nie dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności pośrednictwa niejako „przy okazji” swojej podstawowej działalności- na przykład biuro podróży sprzedaje polisy turystyczne swym klientom. Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyróżnia dwa rodzaje pośredników: agenta i brokera. agent ubezpieczeniowy [...]
Czytaj dalej →

Political correctness a czynnik płci w ubezpieczeniach

Wpływ płci na ryzyko ubezpieczeniowe Stosowanie kryterium płci w ubezpieczeniach jest kwestią drażliwą w kontekście istniejących unijnych i krajowych przepisów antydyskryminacyjnych. Niemniej jednak z czynnikiem tym należy się liczyć. Według obszernego raportu GCAE: Można zaobserwować wyraźną różnicę pomiędzy długością życia mężczyzn i kobiet. Prowadzi to zwykle do odpowiadającego temu faktowi różnicowania warunków  ubezpieczeń na życie [...]
Czytaj dalej →

Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)

Ogólnie o PEICL Czym są Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń? To prywatny dokument opracowany przez tzw. „Grupę z Innsbrucka” (czyli Grupę Restatement of European Insurance Contract Law), łączącą przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów naszego kontynentu. Celem zespołu jest stworzenie podstawowych zasad rządzących umową ubezpieczenia. Nazywane są one z angielska PEICL- Principles of European Insurance Contract Law. [...]
Czytaj dalej →

Misselling – definicja

Misseling to nic innego jak zespół wątpliwych pod względem prawnym i etycznym zachowań i procedur nastawionych na sprzedaż produktu finansowego. Za misselling możemy przyjąć na przykład sprzedaż dokonaną przez agenta ubezpieczeniowego, który świadomie/nieświadomie wprowadza konsumenta w błąd co do mechanizmu funkcjonowania oferowanego produktu, jego funcji i zastosowania, w czego konsekwencji konsument decyduje się na przystąpienie [...]
Czytaj dalej →

Echo błędów korporacji

Siła korporacji jest dwubiegunowa. Korporacja ma olbrzymie zdolności lobbystyczne i chętnie promuje rozwój rynku w korzystnym dla siebie kierunku. Kierunek korzystny dla korporacji to uproszczenie procedur i zwiększenie wydajności, często, eksploatacja na granicy bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony kultura korporacyjna to tykająca bomba zegarowa, bowiem porażka korporacji to porażka mikroprzedsiębiorców i podatników. Zależność ta zachodzi [...]
Czytaj dalej →

Istota pojęcia koasekuracji

Koasekuracja to szczególna forma umowy ubezpieczenia za pomocą której dokonywany jest wieloczęściowy podział jednego ryzyka, tzn. jedno i to samo ryzyko rozkładane jest pomiędzy ubezpieczającym a co najmniej 2 ubezpieczycielami. (Aczkolwiek, warto odnotować, iż w przypadku koasekuracji bezpośredni stosunek kontraktowy występuje pomiędzy ubezpieczającym a każdym z ubezpieczycieli. W rezultacie istnieje tyle odrębnych umów, ilu jest [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia