Umowa wiatykalna – handel śmiercią czy zwykła inwestycja?

Czym jest umowa wiatykalna? Umowa wiatykalna polega  na tym, ze nabywca osobiście niezainteresowany dalszym trwaniem życia ubezpieczonego nabywa od niego (bądź od ubezpieczającego-przy umowie na cudzy rachunek) prawa do świadczenia na wypadek śmierci, wypłacając w zamian część sumy ubezpieczenia(1) . Innymi słowy- nabywca odpłatnie staje się uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na [...]
Czytaj dalej →

Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego świadczenia z OC kierowców

Niniejszy tekst (o dosyć przydługim tytule) otwiera mini cykl o obowiązkowych ubezpieczeniach OC. Mamy nadzieję, że się przyda ;)  Czym jest obowiązkowe OC? Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej to nic innego jak wymuszone przez ustawę ubezpieczenie odpowiedzialności danego podmiotu za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być następstwem tzw. czynu niedozwolonego (deliktu) czy też [...]
Czytaj dalej →

Prawne odmiany kontraktów reasekuracyjnych

Reasekuracja jest instrumentem transferu ryzyka pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym (asekutorem/cedentem) a reasekuratorem, który pozwala na zwiększenie tzw. pojemności ubezpieczeniowej tego pierwszego. Potocznie rzecz ujmując, reasekuracja jest więc ubezpieczeniem zakładu ubezpieczeniowego, dzięki któremu może on objąć ochroną ubezpieczeniową ryzyka lub sumy ryzyk o ponadprzeciętnej wartości. Zakres zobowiązań asekuratora i reasekuratora określają zapisy umowy reasekuracyjnej. W praktyce ubezpieczeniowej [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczeniowe indywidualne konto emerytalne

Czym jest IKE? Indywidualne konto emerytalne (IKE) jest jedną z dobrowolnych form zapewnienia sobie środków finansowych na starość. Właściwa ustawa stanowi, że IKE może być prowadzone również pod postacią ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W takim przypadku indywidualne konto emerytalne przybierze postać wyodrębnionego rachunku w tym funduszu- czyli w wydzielonej sumie aktywów, pochodzącej [...]
Czytaj dalej →

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu  za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia. Nie dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności pośrednictwa niejako „przy okazji” swojej podstawowej działalności- na przykład biuro podróży sprzedaje polisy turystyczne swym klientom. Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyróżnia dwa rodzaje pośredników: agenta i brokera. agent ubezpieczeniowy [...]
Czytaj dalej →

Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)

Ogólnie o PEICL Czym są Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń? To prywatny dokument opracowany przez tzw. „Grupę z Innsbrucka” (czyli Grupę Restatement of European Insurance Contract Law), łączącą przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów naszego kontynentu. Celem zespołu jest stworzenie podstawowych zasad rządzących umową ubezpieczenia. Nazywane są one z angielska PEICL- Principles of European Insurance Contract Law. [...]
Czytaj dalej →

Misselling – definicja

Misseling to nic innego jak zespół wątpliwych pod względem prawnym i etycznym zachowań i procedur nastawionych na sprzedaż produktu finansowego. Za misselling możemy przyjąć na przykład sprzedaż dokonaną przez agenta ubezpieczeniowego, który świadomie/nieświadomie wprowadza konsumenta w błąd co do mechanizmu funkcjonowania oferowanego produktu, jego funcji i zastosowania, w czego konsekwencji konsument decyduje się na przystąpienie [...]
Czytaj dalej →

Istota pojęcia koasekuracji

Koasekuracja to szczególna forma umowy ubezpieczenia za pomocą której dokonywany jest wieloczęściowy podział jednego ryzyka, tzn. jedno i to samo ryzyko rozkładane jest pomiędzy ubezpieczającym a co najmniej 2 ubezpieczycielami. (Aczkolwiek, warto odnotować, iż w przypadku koasekuracji bezpośredni stosunek kontraktowy występuje pomiędzy ubezpieczającym a każdym z ubezpieczycieli. W rezultacie istnieje tyle odrębnych umów, ilu jest [...]
Czytaj dalej →

Doktryna utmost good faith

Zasada utmost good faith (uberrimae fidei) stanowi fundament prawa ubezpieczeniowego w systemach common law. Nakłada ona na strony obowiązek ujawnienia wszystkich faktów, mających istotny wpływ na ocenę ryzyka lub na decyzję odnośnie przystąpienia do umowy ubezpieczenia którejkolwiek ze stron (tzw. faktów materialnych). Niewyjawienie faktów materialnych, nawet jeśli jest niezawinione lub jest wynikiem niedbalstwa, nie zapobiega [...]
Czytaj dalej →

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie reguluje Konwencja Warszawska z 1929 roku. Artykuł 17 niniejszej konwencji stanowi: ″Przewożący odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w razie śmierci, zranienia lub wszelkiego innego uszkodzenia ciała, którego doznał podróżny, jeśli wypadek, który spowodował szkodę, zdarzył się na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem i [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia