Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego świadczenia z OC kierowców

Niniejszy tekst (o dosyć przydługim tytule) otwiera mini cykl o obowiązkowych ubezpieczeniach OC. Mamy nadzieję, że się przyda ;)  Czym jest obowiązkowe OC? Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej to nic innego jak wymuszone przez ustawę ubezpieczenie odpowiedzialności danego podmiotu za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być następstwem tzw. czynu niedozwolonego (deliktu) czy też [...]
Czytaj dalej →

Nadzór nad rynkiem i działalnością ubezpieczeniową

Dzisiejszy tekst specjalnie dla „PiU” przygotowała Pani Magdalena Jastrowicz z Koła Naukowego Prawa Finansowego „Fiscus”, działającego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy! Komisja Nadzoru Finansowego Organem nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  Uprawnienia KNF obejmują bardzo szeroki zakres, ponieważ dotyczą one zarówno działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak też pośrednictwa ubezpieczeniowego, [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczeniowe indywidualne konto emerytalne

Czym jest IKE? Indywidualne konto emerytalne (IKE) jest jedną z dobrowolnych form zapewnienia sobie środków finansowych na starość. Właściwa ustawa stanowi, że IKE może być prowadzone również pod postacią ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W takim przypadku indywidualne konto emerytalne przybierze postać wyodrębnionego rachunku w tym funduszu- czyli w wydzielonej sumie aktywów, pochodzącej [...]
Czytaj dalej →

Asekuracyjny tort do podziału -polski rynek ubezpieczeń a Solvency II

Ministerstwo Finansów w kwietniu bieżącego roku opublikowało założenia do projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projektowany akt prawny ma na celu dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeń do wymagań dyrektywy  Solvency II (Wypłacalność II). Założenia do projektu przywołujemy jednak w innym kontekście. Dokument ten zawiera bardzo dobry przegląd podstawowych elementów składowych polskiego rynku ubezpieczeniowego. Dowiedzieć [...]
Czytaj dalej →

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu  za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia. Nie dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności pośrednictwa niejako „przy okazji” swojej podstawowej działalności- na przykład biuro podróży sprzedaje polisy turystyczne swym klientom. Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyróżnia dwa rodzaje pośredników: agenta i brokera. agent ubezpieczeniowy [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczenia rolnicze a klęski żywiołowe

Ostatnie straty,  jakie wywołały nawałnice w województwie łódzkim i mazowieckim, oraz aktualne działania rządu dotyczące likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi- uświadamiają, jak ważne są ubezpieczenia w rolnictwie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ciekawym tekstem M. Rapkiewicza „Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź”. Do niewątpliwych zalet artykułu należą: zwięzłość, przegląd źródeł prawa oraz aktualne dane statystyczne. Z [...]
Czytaj dalej →

Political correctness a czynnik płci w ubezpieczeniach

Wpływ płci na ryzyko ubezpieczeniowe Stosowanie kryterium płci w ubezpieczeniach jest kwestią drażliwą w kontekście istniejących unijnych i krajowych przepisów antydyskryminacyjnych. Niemniej jednak z czynnikiem tym należy się liczyć. Według obszernego raportu GCAE: Można zaobserwować wyraźną różnicę pomiędzy długością życia mężczyzn i kobiet. Prowadzi to zwykle do odpowiadającego temu faktowi różnicowania warunków  ubezpieczeń na życie [...]
Czytaj dalej →

Harmonizacyjne dylematy-cz. II

Poprzedni wpis (poświęcony teoretycznym rozważaniom na temat harmonizacji prawa ubezpieczeniowego w UE) należałoby uzupełnić o opis aktualnych problemów prawodawcy europejskiego, dotyczących  wyboru jej metody i zakresu. Pewne wskazówki możemy znaleźć w zielonej księdze Komisji w sprawie ustanowienia europejskiego prawa umów oraz w stosownej rezolucji Parlamentu Europejskiego, dotyczących ogólniejszego tematu – wprowadzania zasad europejskiego prawa umów. [...]
Czytaj dalej →

Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)

Ogólnie o PEICL Czym są Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń? To prywatny dokument opracowany przez tzw. „Grupę z Innsbrucka” (czyli Grupę Restatement of European Insurance Contract Law), łączącą przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów naszego kontynentu. Celem zespołu jest stworzenie podstawowych zasad rządzących umową ubezpieczenia. Nazywane są one z angielska PEICL- Principles of European Insurance Contract Law. [...]
Czytaj dalej →

Pułapki postępowania likwidacyjnego

Postępowanie likwidacyjne Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Informuje on  osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jest to tak zwane postępowanie [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia