Zdarzenie niemożliwe jako przesłanka nieważności umowy ubezpieczeniowej

Art. 806 kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa ubezpieczeniowa jest nieważna wówczas, gdy zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe (§1). Innymi słowy, prawdopodobieństwo zdarzenia losowego, które może podlegać ochronie ubezpieczeniowej musi być większe niż zero. Prawodawca, jednakże powstrzymał się od wskazania dokładnego zakresu konotacji ‚zdarzenia niemożliwego.’ Zakres ten wypracowała doktryna prawa ubezpieczeniowego. Za najtrafniejszy [...]
Czytaj dalej →

Listopadowe wydanie biuletynu BILA

W listopadowym numerze biuletynu BILA kilka pozycji zasłużyło na uwagę. Jedną z nich jest tekst autorstwa Jonathana Goodliffe’a, który porusza problematykę zasadności roszczeń odszkodowawczych za niewypłacenie odszkodowania w terminie. Temat bardzo aktualny, szczególnie w świetle kontrowersji zrodzonych przez Sprung v Royal Insurance [1999] 1 Lloyd’s Rep IR 111, gdzie sąd uformował niecodzienną tezę, iż odszkodowanie [...]
Czytaj dalej →

Obowiązek powiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym

Pierwszą czynnością zmierzającą do uzyskania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia jest zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego. Jak należy zgłosić jego zajście, kto musi go zgłosić i ile ma na to czasu? Może to brzmieć zadziwiająco, ale nie ma jednego, ogólnego terminu, w którym zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego musi nastąpić. Prawodawca zdecydował się powstrzymać od jego wyznaczania w sposób [...]
Czytaj dalej →

Umowa ubezpieczenia – charakterystyka

W myśl §1 art. 805 kodeksu cywilnego za umowę ubezpieczenia uznaje się zobowiązanie w którym “ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Powyższe wskazuje zatem, iż umowa ubezpieczenia jest umową: nazwaną – ponieważ występuje obok innych umów jakie [...]
Czytaj dalej →

Awantura o składki OC lekarzy

Już od dłuższego czasu przez prasę i Internet przewijają się krytyczne informacje dotyczące potencjalnego wzrostu składek w ubezpieczeniach OC lekarzy. Wszystko za sprawą projektu rozporządzenia jaki Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych 9 września bieżącego roku. Projekt zakłada, iż od 1 stycznia 2012 roku wszyscy lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską, bez względu na specjalizację, będą [...]
Czytaj dalej →

Indie – rynek ubezpieczeniowy

Indyjski rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem dość młodym w porównaniu z rynkami ubezpieczeniowymi krajów starej Europy. Aczkolwiek, obecnie jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie. Zalążkiem działalności ubezpieczeniowej w Indiach był Oriental Life Insurance Company – towarzystwo ubezpieczeń na życie o bardzo skromnej linii produktowej, oferujące ubezpieczenia tylko dla wybranych. W pierwszych kilku [...]
Czytaj dalej →

Nowości regulacyjne w common law

Właśnie ukazał się najnowszy numer oficjalnego wydawnictwa the British Insurance Law Association (BILA). Pomimo dość niskiej relewancji opisywanych tam zagadnień w stosunku do polskich uwarunkowań regulacyjnych i ekonomicznych, z czystej ciekawości polecam zapoznać się z treścią całego numeru. Za najlepszy artykuł osobiście uznałbym artykuł R. Parker’a i C. Robinson’a poświęcony skutkom wejścia w życie The [...]
Czytaj dalej →

Corporate governance a kryzys

Wielu analityków stoi na stanowisku, iż głównym czynnikiem sprawczym stojącym za kryzysem finansowym był błędny ład korporacyjny (corporate governance). Błędny zarówno pod względem zbytniej powierzchowności względem kluczowych czynników wewnętrznych, takich jak struktura zarządcza oraz kultura organizacji, jak i czynników zewnętrznych, za które w ogólnym rozumieniu można przyjąć brak odpowiedniego stopnia reaktywności na dynamikę mikro- i [...]
Czytaj dalej →

Prawne odmiany kontraktów reasekuracyjnych

Reasekuracja jest instrumentem transferu ryzyka pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym (asekutorem/cedentem) a reasekuratorem, który pozwala na zwiększenie tzw. pojemności ubezpieczeniowej tego pierwszego. Potocznie rzecz ujmując, reasekuracja jest więc ubezpieczeniem zakładu ubezpieczeniowego, dzięki któremu może on objąć ochroną ubezpieczeniową ryzyka lub sumy ryzyk o ponadprzeciętnej wartości. Zakres zobowiązań asekuratora i reasekuratora określają zapisy umowy reasekuracyjnej. W praktyce ubezpieczeniowej [...]
Czytaj dalej →

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej może być ograniczony przez normy państwowe

Wedle opinii wyrażonej przez ETS swoboda w wyborze pełnomocnika procesowego oraz podmiotu mającego zapewnić ochronę prawną w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej może ulegać ograniczeniu przez normy państwowe, bowiem art. 4(1) Dyrektywy 87/344 z 22 czerwca 1987 roku nie stanowi, iż państwa członkowskie są pozbawione takiego przywileju. Konkluzja ta wypływa bezpośrednio z odpowiedzi na pytanie prejudycjalne [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia