Zmiany w ubezpieczeniu OC lekarzy i pielęgniarek od 2012 roku

Wejście w życie z ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziło nowe zasady w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Przyjrzyjmy się bliżej tym regulacjom.

 Bardziej biznes niż służba

 W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać o chęci maksymalnego zbliżenia regulacji zawodu lekarza (i pokrewnych) do modelu regulowanej działalności gospodarczej . Działalność lecznicza łączy się z podejmowaniem ryzyka. I to szczególnego rodzaju-  niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody na osobie. Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien zawrzeć zatem umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody będące następstwem udzielania (bądź niezgodnego z prawem zaniechania)  świadczeń zdrowotnych.

Podmioty lecznicze podlegające ubezpieczeniu

Podmiotami leczniczymi w myśl nowej ustawy są przedsiębiorcy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie przez nie działalności leczniczej, kościoły lub związki wyznaniowe. Praktyką zawodową jest zaś działalność gospodarcza wykonywana jako indywidualna lub grupowa praktyka lekarska albo praktyka pielęgniarki lub położnej.

 Co  znajdziemy w umowie?

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność ma określić rozporządzenie Ministra Finansów,które nie zostało jeszcze (tj. na dzień 13.10.2011r) wydane. Aktualne zmiany w tej materii można śledzić na stronie Ministerstwa Finansów, dokładniej pod tym linkiem (klik).

A. Szeroki zakres ochrony

Według projektu (skierowanego aktualnie do podpisu):

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, będące następstwem udzielania  świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych -bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

B. Niewiele wyłączeń

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej, polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, polegających na zapłacie kar umownych, powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.  Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jednak tylko jeśli są one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

C. Wysoki poziom sumy gwarancyjnej

Suma gwarancyjna waha się w zależności od rodzaju podmiotu świadczącego działalność leczniczą. Przykładowo:

  • dla lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska- suma gwarancyjna została określona jako równowartość 100 tysięcy euro za jedno zdarzenie, a 500 tysięcy euro za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
  • dla indywidualnej praktyki pielęgniarskiej sumy te są ponad trzykrotnie niższe- wynoszą one równowartość odpowiednio 30 i 100 tysięcy euro

Do kiedy należy zawrzeć umowę?

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Kierownik danego podmiotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. W zależności od podmiotu organem prowadzącym rejestr jest wojewoda, okręgowa rada lekarska, bądź okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

 A co z dotychczasowymi umowami?

Nowe wymogi stosuje się  od dnia 1 stycznia 2012 r.

Dotychczas umowy OC lekarzy były zawierane na podstawie innych przepisów, to znaczy zawartych w ustawach:

  • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jeżeli taka umowa jeszcze obowiązuje, to nową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
———————-
Edycja 29 sierpnia 2012r:
W kwestii OC podmiotów leczniczych zaszły pewne zmiany. Na stronie ZOZ MSWiA w Poznaniu można zapoznać się z aktualną opinią prawną na ten temat (bezpośredni link: )  http://www.zozmswia.poznan.pl/uploads/download/2012-07-19-opinia_ubezpieczenie_podmiotu_leczniczego_zdarzenia_medyczne_a_nazwa_Szpital.pdf
2 Odpowiedzi do Zmiany w ubezpieczeniu OC lekarzy i pielęgniarek od 2012 roku

  1. Sylwia

    Mam problem. Jestem na kontrakcie z przychodnią, na stanowisku fizjoterapeuty, nie mam podpisanej bezpośrednio umowy z NFZ. Jestem na działalności gosp. W umowie z przychodnią mam zapis że mam obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Proszę o informację czy ma to być obowiązkowe OC czy dobrowolne.
    Z góry dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia