Zakażenia szpitalne -podważanie dowodu z opinii biegłego

Pomimo rozwoju medycyny oraz wzrostu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zakażenia szpitalne wciąż występują. Stanowią one źródło cierpień dla pacjentów-ale też i zdarzenie powodujące odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotów leczniczych.

W procesach sądowych o odszkodowanie z tytułu zakażeń szpitalnych nieodzowny jest udział biegłego lekarza. Tylko on bowiem posiada wiadomości specjalne niezbędne dla ustalenia, czy dany podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej.

Niestety, sądy często przyjmują zdanie biegłego bezkrytycznie, z góry przyjmując, że jego wiedza i doświadczenie lekarskie są gwarancją prawidłowego opiniowania. Co więcej, często to uchybienia procesowe sądu wpływają na wadliwość opinii. Na poprawną ekspertyzę składa się wszak zbyt wiele (również niezależnych od biegłego) czynników, by z góry domniemywać jej prawdziwość.

Jakie więc zarzuty można podnieść, gdy okaże się niekorzystna dla nas czy naszego Klienta? Na to pytanie odpowiada przystępny i praktyczny artykuł dr n. med. Czesława Chowańca „Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – odszkodowawczym w sprawach zakażeń szpitalnych, szczególnie wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C”, zamieszczony w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, nr 4/2005, s. 251-256. Bezpośredni link do publikacji: KLIK.

Autor trafnie ukazuje mankamenty niektórych opinii (s. 254-255): pominięcie dowodów mających znaczenie dla opracowania opinii, oparcie się na niewystarczającym materiale, pominięcie niezbędnych czynników badawczych, brak zawarcia uzasadnienia nieprzyjęcia wyników z badań pomocniczych, nieuwzględnienie wszelkich możliwych (na tle całokształtu sprawy) wariantów dotyczących przyczyn i przebiegu zdarzenia, lakoniczna konkluzja bez wskazania przesłanek, którymi kierowali się biegli wydając opinię.

Jako przykłady błędów opiniowania sądowego w sprawach o odszkodowania z tytułu zakażeń szpitalnych można (za Autorem) wskazać przede wszystkim  oparcie ekspertyzy na niepełnym materiale dowodowym (s. 254 publikacji, wybór i wypunktowanie PiU):

1. Brak przesłuchania przed sądem powoda oraz świadków – członków rodziny, personelu medycznego, innych pacjentów pozwanego zakładu opieki zdrowotnej,

2. Brak danych pozwalających na możliwie obiektywną ocenę stanu sanitarno-higienicznego panującego w pozwanej placówce medycznej. Przenosząc swoje uwagi na praktyczny grunt Autor podaje następujące środki dowodowe: protokoły szczegółowych kontroli sanitarnych przeprowadzonych przez Sanepid, protokoły skuteczności procedur  sterylizacji sprzętu medycznego, raporty pokontrolne dot. przestrzegania norm sanitarnohigienicznych przez personel medyczny, zestawienia zapotrzebowania i zużycia rękawic jednorazowych w oddziale w odniesieniu do liczby przeprowadzanych zabiegów oraz hospitalizowanych pacjentów, raporty i sprawozdania z posiedzeń zespołu ds. zapobiegania zakażeniom szpitalnym (jeśli taki zespół funkcjonował w szpitalu), księgi zabiegów operacyjnych oraz endoskopowych, dane co do liczby odnotowanych przypadków zakażeń szpitalnych u pacjentów wcześniej leczonych w pozwanym zakładzie leczniczym,

3. Brak pełnej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego z wynikami badań dodatkowych laboratoryjnych.

Warto pamiętać o powyższych uwagach, szczególnie poczynionych w punkcie drugim.
4 Odpowiedzi do Zakażenia szpitalne -podważanie dowodu z opinii biegłego

 1. W każdym przypadku strona poszkodowana może starać się o sporządzenie własnej opinii sądowo-lekaskiej, którą może przedłożyć sądowi jako dowód w sprawie. Ważne by opinia taka była mądrze napisana. Najlepiej przez kogoś kto takie opinie pisze zawodowo.

  • PiU2

   Zawsze jest to jakieś wyjście, ale jako pełnomocnik przeciwnika procesowego osoby pokrzywdzonej podnosiłbym, że taka prywatna ekspertyza nie jest dowodem (w tym dowodem z opinii biegłego), a jedynie stanowiskiem strony popartym wiadomościami specjalnymi. (tak np. w wyrokach SN z 29.09.1956r. czy 8.06.2001r.)

   Pozdrawiam :)

 2. Pomocni

  Podstawowym celem jest uzyskanie dla Państwa jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenie losowe, które Państwa spotkało (błąd medyczny, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, przestępstwo itp.). Środki finansowe, które dla Państwa można uzyskać to: odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta. Najważniejsze jest to by uzyskać godne świadczenie od podmiotów odpowiedzialnych (zakłady ubezpieczeniowe, szpitale, sprawcy wypadków, ZUS). W Państwa interesie jest maksymalne powiększenie dochodzonych roszczeń ponieważ środki jakie Państwo otrzymają pomogą choć odrobinę złagodzić ból i cierpienie jakich Państwo doznali w wyniku zdarzenia losowego. My jesteśmy poważni, nie naciągamy, my pomagamy: SkutecznaLikwidacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia