Umowy do poprawki

dopatrzył się poważnych nadużyć we wzorcach umownych (a sprawdził ich ponad 600) stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Większość z nich to klauzule abuzywne, nie tylko stawiające konsumenta w nieuprzywilejowanej pozycji względem zakładu ubezpieczeniowego, ale także łamiące główne (aż chce się powiedzieć podstawowe) zapisy prawne adresowane do podmiotów operujących w tym sektorze.

TU na życie Nordea zostało ukarane grzywną w wysokości 727 181 zł za dwa niedociagnięcia. Pierwszym z nich było zastosowanie ograniczeń terminowych co do wypłaty odszkodowania. Według wiążących postanowień prawnych wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. TU na życie Nordea zastosowało natomiast klauzulę, która uzależniała wypłatę odszkodowania od złożenia kompletu dokumentów. W rezultacie, postępowanie zmierzające do likwidacji szkody mogłobyć sztucznie wydłużane. Drugim niedociągnięciem, który przyczynił się do nałożenia , był zapis mówiący o tym, iż ubezpieczyciel w uzasadnionych przypadkach może rościć sobie prawo do potrącenia zaległej składki z wypłacanej kwoty odszkodowania. Według UOKIK-u postanowienie to koliduje z obowiązującym prawem, które przyznaje taką prerogatywę tylko ubezpieczającemu. Niedopuszczalność takiego zapisu została także wzmocniona faktem, iż nie ‚zawsze sami kupujemy polisę’, a często jesteśmy ubezpieczani przez partnera, zakład pracy czy instytucje partnerska. Z racji tego, że odszkodowanie jest wypłacane ubezpieczonemu, a ubezpieczający zazwyczaj jest płatnikiem składki, tylko na tym ostatnim spoczywa obowiązek uregulowania płatności składki.

We wzorcach umownych TU na życie Warta UOKIK znalazł kolejne zapisy niezgodne z polityką konsumencką. Jeden z tych zapisów dozwalał TU na potrącenie składki w momencie przedterminowego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez konsumenta. Prawo jednakże w takim przypadku, nakłada obowiązek zwrotu nadpłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Kolejne postanowienie poddane pod wątpliwość to klauzula mówiącą o tym, iż w przypadku śmierci ubezpieczonego, odszkodowanie zostanie wypłacone w równych częściach osobom uprawnionym. Zapis ten jednakże znajduje się jednakże w konflikcie z prawem, które wyraźnie informuje, iż ubezpieczony ma prawo samodzielnie wskazać zarówno osoby uprawnione jak i kwoty które im przysluguja. Motywacja dla TU na życie Warta do zmiany tych postanowień jest grzywna w wysokości 169 931 zł, choć decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna i można spodziewać się odwołania.

Rezultatem działań nadzorczych UOKIK-u jest także 11 pozwów o uznanie postanowień za niedozwolone, 4 decyzję w odniesieniu do polityki konkurencyjnej w sektorze ubezpieczeniowym oraz wszczęcie 3 postępować mających za zadanie przeanalizować potencjalne naruszenie interesu ubezpieczonych.


więcej na www.uokik.gov.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia