Termin wypłaty odszkodowania

Często zastanawiamy się w jakim terminie powinniśmy otrzymać należne nam . Bywa tak, że wypłata odszkodowania jest czynnością czysto mechaniczną i następuje niemal natychmiast od momentu zgłoszenia szkody. Wtedy nie ma powodu do obaw czy niezadowolenia. Są jednak sytuacje, kiedy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą należności. Ta zwłoka może być usprawiedliwiona złożonym charakterem szkody, stopniem jej skomplikowania oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, które utrudniają jej likwidację. Ale czy wyjaśnianie sprawy może trwać w nieskończoność? Jak długo może trwać zwłoka w wypłacie odszkodowania i jakie przysługują nam prawa w czasie trwania procedury likwidacyjnej oraz w chwili, gdy termin ustawowy zostanie przekroczony?

likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym np. ubezpieczenia OC samochodu, znajdują swoje uregulowanie w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. O Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152),  która wskazuje:

Art.14.

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Z tekstu ustawy wynika więc wprost, iż zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji o wypłacie i wypłatę samego odszkodowania. W odniesieniu do roszczeń wywodzących się ze spraw o szczególnym stopniu skomplikowania, termin ten został wydłużony przez prawodawcę. W tym przypadku, wypłata odszkodowania powinna zostać zrealizowana w ciągu 14 dni od momentu kiedy wyjaśnienie okoliczności komplikujących dochodzenie roszczenia było mozliwe. Jednakże nawet wtedy, całkowity termin od momentu zgłoszenia szkody do chwili uzyskania z jej tytułu odszkodowania nie powinien przekroczyć 90 dni (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wysokość odszkodowania uzależniona jest od toczącego się postępowania cywilnego lub karnego).

W celu przyspieszenia likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń lub monitorowania przebiegu tego procesu, można wysyłać pisma ponaglające oraz kontaktować się telefonicznie z działem likwidacji szkód. Aczkolwiek, zakład ubezpieczeń samoistnie powinien informować nas o przebiegu sprawy oraz potencjalnych metodach zaspokojenia naszego roszczenia.

W przypadku kiedy dojdzie do przekroczenia terminu ustawowego przysługuje nam skarga do Rzecznika Ubezpieczonych, który za niewywiązanie się z obowiązków ustawowych może upominieć ubezpieczyciela lub wystąpić o ukaranie go grzywną. Możemy również sami dochodzić na drodze cywilno-prawnej kompensacji dodatkowych szkód jakie ponieśliśmy w wyniku powstałego opóźnienia (np. konieczność poniesienia wydatków, które nie byłyby poniesione, gdyby odszkodowanie zostało wypłacone terminowo).

Przeczytaj też: http://prawoiubezpieczenia.pl/prawo/pulapki-postepowania-likwidacyjnego/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia