Umowa agencyjna – syntetyczny opis

Umowa agencyjna jest umową zawieraną pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeń, na mocy której agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów określonego rodzaju w imieniu zakładu ubezpieczeń. Przy czym czynności agencyjne mogą być wykonywane tylko przez osobę spełniającą warunki wymienione w art. 9 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Umowa agencyjna musi mieć postać pisemną. Umowa agencyjna może zostać zawarta na czas określony i nieokreślony, a rozwiązać ją można w każdym momencie za porozumieniem stron lub jednostronnie, poprzez jej wypowiedzenie lub cofnięcie pełnomocnictwa. Po wygaśnięciu pełnomocnictwa do reprezentowania zakładu ubezpieczeń, agent zobowiązany jest jednakże zwrócić dokument pełnomocnictwa. Umowa agencyjna (i multiagencyjna) może także zawierać klauzulę o zakazie konkurencji (częste zjawisko). Oznacza to, że po przystąpieniu do takiej umowy, agent może działać jedynie w imieniu określonego(ych) zakładu (ów) ubezpieczeń pod rygorem odpowiedzialność umownej, a po rozwiązaniu umowy agencyjnej, za właściwym odszkodowaniem, nie wykonywać działalności objętej zakazem konkurencji. Oczywiście treść klauzuli zakazu konkurencji może być modyfikowana za porozumieniem stron i nakładać na strony umowy różne obowiązki.

Nie ma określonego wzorca umowy agencyjnej. Konieczne jest jednakże by umowa agencyjna określała szczegółowo zakres pełnomocnictwa udzielanego agentowi. W szczególności by opisywała:

 • czynności do jakich wykonywania jest udzielone pełnomocnictwo,
 • grupy oraz rodzaje umów jaki mogą być zawierane przez osobę agenta,
 • sumy ubezpieczenia na jakie agent może zawierać umowy ubezpieczenia.

Z zasady agent ma zakaz udzielania dalszych pełnomocnictw, choć według brzmienia art. 106 Kodeksu Cywilnego dopuszczalne są wyjątki od tego postanowienia.

Oprócz powyższego umowa agencyjna musi wymieniać zakres czynności jakie mogą być wykonywane przez agenta. Zazwyczaj są to czynności konieczne do efektywnego wykonywania zawodu. Katalog tych czynności ma charakter zamknięty i jest sprecyzowany przez art. 4 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, który za takowe uznaje:

 • pozyskiwanie klientów,
 • wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia,
 • zawieranie umów ubezpieczenia i uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia,
 • organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych

Czynności te nie muszą być wykonywane osobiście przez agenta, nawet jeśli jest on osobą fizyczną. Mogą je wykonywać również tzw. pośrednicy agencyjni, działający na rzecz i w imieniu agenta. Wedle zapisów art. 8 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wykonywanie czynności agencyjnych obarczone jest  wymogiem ‚należytej staranności’ i ‚dobrych obyczajów’.

We współczesnych realiach rynkowych, kiedy jedna osoba może zostać agentem wielu różnych firm (multiagent), istotne jest także to, by umowa agencyjna dokładnie precyzowała  zakres czynności wykonywanych przez agenta, tak by nie kolidował on z czynnościami do jakich uprawniony jest broker ubezpieczeniowy – osoba o wysokich kompetencjach i wiedzy z zakresu ubezpieczeń, której fachowość została potwierdzona egzaminem państwowym. Dlatego też, umowa agencyjna, nie może powierzać agentowi takich kompetencji i dozwalać na takie czynności jakie są zastrzeżone dla brokera ubezpieczeniowego (muszą to być czynności agencyjne a nie czynności brokerskie). W przeciwnym wypadku, osoba taka musi uzyskać uprawnienia brokerskie i wpis na listę brokerów, oraz spełnić inne dodatkowe wymogi. Nie można bowiem łączyć funkcji agenta i brokera ubezpieczeniowego.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą (więc agenta uznaje się za przedsiębiorcę) i jak wyżej wspomniano, za wykonywanie czynności agentowi należy się stosowne wynagrodzenie w postaci prowizji od składek na zawarte umowy ubezpieczenia. Jest to jedyne źródło dochodu agenta, gdyż nie  jest on uprawniony do pobierania żadnych opłat od klienta, a koszty prowadzenia czynności koniecznych do prowadzenia działalności agencyjnej jest zobowiązany pokrywać sam. Przy pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia, agent powinien przedkładać swoim klientom umocowanie pochodzące od zakładu ubezpieczeń oraz zezwolenie na wykonywanie działalności (art. 4a Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Wyżej określony obowiązek informacyjny nie dotyczy sytuacji, w których umowa ubezpieczenia dotyczy dużych ryzyk w rozumieniu art. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej czy też reasekuracji. Działalność agencyjną nadzorują właściwe organy zakładu ubezpieczeniowego, na którego rzecz działa agent.

Multiagent zobowiązany jest to wykupienia polisy z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Agent natomiast nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone swoim klientom, w ramach działalności objętej umową agencyjną, pod warunkiem właściwego jej wykonywania. Odpowiedzialność ta przypada w całości zakładowi ubezpieczeń, który agent reprezentuje (słuszny wyjątek stanowi odpowiedzialność karna za czyny określone przez kodeks karnym i regulacje specyficzne dla sektora ubezpieczeniowego). Ma to na celu zapewnienie pewności obrotu i wzmożenie wyczulenia zakładów ubezpieczeń na jakość zatrudnianych kadr. Do dbałości o przygotowanie zawodowe przyłożył się również sam prawodawca, który wymusza na agencie odbycie szkolenia raz na 3 lata.
2 Odpowiedzi do Umowa agencyjna – syntetyczny opis

 1. Georgia-”Calvary in Savannah Church” iss located iin Savannah at 4625 Waterts Avenue.

  The Sailfish, a YMCA competitive swim team, started October 2011 ass being a partnership with Council Bliffs Community Schools.
  Louisiana-”Christian Fellowship Cathedral Baptist Church” iis found in New Orlewns at 7643 Lehigh
  Street.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia