Regres ubezpieczeniowy

Często w trakcie styczności z problematyką ubezpieczeniową można zetknąć się z terminem .  Czy wszyscy jednak znamy jego praktyczne i teoretyczne znaczenie? Poniżej pragnę przedstawić zwięzly opis tej instytucji.

jest konstrukcją prawną uregulowana w art.  828 § 1 Kodeksu Cywilnego, typową dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Konstrukcja ta pozwala na przejście na zakład ubezpieczeń roszczenia odszkodowawczego ubezpieczającego względem osoby trzeciej, odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody lub krzywdy, za która zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie, chyba ze umówiono się inaczej. Strony bowiem, mogą zawrzeć odmienne ustalenia, to jest wyłączyć lub zmodyfikować odpowiedzialność regresowa w sposób kontraktowy.

Granicą odpowiedzialności osoby trzeciej zawsze jest kwota odszkodowania wypłaconego w ramach kompensacji szkody. Na przykład, jeśli zostało uszkodzone mienie o wartości 4.000 zł i zakład ubezpieczeń wypłacił 4.000 zł w ramach kompensacji za tę szkodę, wówczas roszczenie regresowe może opiewać tylko na kwotę nie wyższą aniżeli 4.000 zł. Co więcej, stopień przyczynienia się osoby trzeciej do szkody nie ma znaczenia przy ocenie odpowiedzialności osoby trzeciej. Natomiast w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń wypłacił tylko odszkodowanie za część szkody, roszczenie kompensacji pozostałej części szkody względem osoby trzeciej pozostaje w kompetencji ubezpieczającego (w myśl zasady nemu surogat contra sen). Na przykład, jeśli została wyrządzona szkoda o wartości 5.000 zł, a zakład ubezpieczeń wypłacił tylko 3.000 zł, to ubezpieczającemu  przysługuje roszczenie względem osoby trzeciej o kwotę 2.000 zł, tak by szkoda została w pełni zrekompensowana.

Art. 829 § 2 Kodeksu Cywilnego stanowi również, iż na zakład ubezpieczeń nie przechodzą roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność (dzieci, osoba ubezwłasnowolniona). Na przykład, wyobraźmy sobie, iż została wyrządzona szkoda przez syna ubezpieczającego, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Wówczas zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę ubezpieczającemu, jednakże nie może się domagać w trybie roszczenia regresowego zwrotu tej kwoty od syna ubezpieczającego.

Teoretycy wyróżniają dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego:

typowy – czyli taki, który jest roszczeniem przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody (czyli ten opisany powyżej)

nietypowy – czyli taki, w którym dłużnikiem jest sam ubezpieczający. Sytuacja ta występuje rzadko i tylko w ściśle wskazanych sytuacjach, cechujących się najwyższym stopniem winy. Na przykład, regres nietypowy określony jest w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepis ten stanowi, iż zakładowi ubezpieczeń przysługuje przywilej dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem wypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Orzecznictwo na temat regresu ubezpieczeniowego znajduje się tutaj.


Jedna odpowiedź do Regres ubezpieczeniowy

  1. Gość

    Dlaczego w ubezpieczeniach wprowadzono regres art. 828 KC? Aby ludzie ze starachu przed regresem wykupywali polisy. Tak rząd manipuluje społeczeństwem – tak zmusza go do inwestowania pieniędzy w firmy ubezpieczeniowe – które mają czysty zysk ze składek nie naruszanych w przypadku jakiejkolwiek szkody. Artykuł 828 Regres, to łatwe pieniądze z bijącego się między sobą społęczeńtwa. Oklaski dla polskiego prawa!!!

    **************************

    Uwaga Firmy ubezpieczeniowe – można zarobić!
    W związku z artykułem 828 i 415 KC (regres), zapraszam wszystkich kreatywnych ubezpieczycieli, którzy mają pomysł na znalezienie szkody majątkowej i będą mogli uzyskać dowolne środki od sprawcy. Masz pomysł – Masz polisę. Wynagrodzenie za usługę wg składki zwanej ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia