Recenzja: K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

W sprawie cywilnej nie wystarczy mieć racji. Dla wygrania procesu należy jeszcze tę rację udowodnić, ponieważ  kiedy „nie ma dowodów, nie ma prawa”. Taka własnie myśl przyświecała prof. Kazimierzowi Piaseckiemu przy tworzeniu monografii, której drugie wydanie, dzięki uprzejmości wydawnictwa , mamy okazję recenzować.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Kwestie wstępne wprowadzają czytelnika w zagadnienie przedmiotu, przedstawiając węzłowe pojęcia i zasady rządzące postępowaniem dowodowym. Następnie Autor opisuje poszczególne . Po zapoznaniu się z tematem Czytelnik ma okazję poznać całokształt środków dowodowych wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego i prawie Unii Europejskiej. Pracę wieńczy rozdział poświęcony przeprowadzaniu dowodu przed sądem. W konsekwencji publikację można traktować jako pełny i kompletny wykład dotyczący omawianych zagadnień.

Szczególnego podkreślenia wymaga dyscyplina intelektualna Autora, konsekwentnie prowadzącego usystematyzowany wywód. Poszczególne części pracy rozpoczynane są od scharakteryzowania poglądów przedstawicieli piśmiennictwa na daną kwestię, po czym wyciągane są wnioski uogólniające. Następnie Autor przedstawia obowiązujące przepisy wraz z krótkim komentarzem, nie pomijając licznych norm pozakodeksowych. Skupia się przy tym na literze prawa i najważniejszych zagadnieniach przedmiotu. Warto przy tym wspomnieć o zaprezentowaniu polskiego systemu dowodów w sprawach cywilnych na szerszym tle, gdyż Autor z dużą swobodą posługuje się metodą prawnoporównawczą. W konsekwencji praca ma charakter typowo dogmatyczny i podręcznikowy, przyjmując postać klasycznego, starannego wykładu problematyki dowodów w postępowaniu cywilnym. Wszystko to sprawia, że publikacja ma przede wszystkim walor edukacyjny- i nie bez znaczenia pozostaje tu zapewne kwestia doświadczenia dydaktycznego Autora. Tak przyjęta konstrukcja wywodu determinuje fakt przesunięcia kwestii praktyki stosowania prawa na dalszy plan. Świadczy o tym dobór orzecznictwa Sądu Najwyższego: z reguły stanowi ono materiał ilustracyjny dla uwypuklenia co ważniejszych, niespornych i utrwalonych poglądów. W rezultacie praktycy poszukujący rozwiązania konkretnego, sprawiającego trudności przypadku, sięgną raczej po bardziej specjalistyczne tytuły.

Z aprobatą należy przyjąć dostrzeganie przez Autora współczesnych tendencji rozwojowych procesu cywilnego: pewnego anachronizmu zasady ustności postępowania, upowszechnienia się obrotu międzynarodowego czy rozwoju nowych technologii informatycznych. Niestety, ta arcyciekawa tematyka została w monografii zaledwie dotknięta poprzez przedstawienie odpowiednich regulacji prawnych i odesłania do literatury przedmiotu. Podobnie rzecz ma się z bardziej szczegółowymi zagadnieniami: postępowaniem dowodowym w regulacjach prawnych rozproszonych (to jest w postępowaniach odrębnych w k.p.c., regulacjach unijnych czy dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego), pozostawiając uczucie lekkiego niedosytu. Nie można jednak traktować tego jako wady publikacji, ponieważ taki układ wynika z przyjętego założenia badawczego. Autor skupia się raczej na budowaniu ogólnego modelu postępowania dowodowego  w sprawach cywilnych, niż na drobiazgowym roztrząsaniu poszczególnych zagadnień. Przekłada się to wprost na zwartość i syntetyczność pracy. Z tego powodu książkę można polecić przede wszystkim studentom, doktorantom oraz aplikantom jako dobry i rzetelny przewodnik po meandrach polskiej procedury cywilnej, jak też właściwy punkt odniesienia do własnych, pogłębionych studiów.

Podsumowanie:

Autor: K. Piasecki
Tytuł:   i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych
Wydawnictwo: LexisNexis
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 391

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia