Recenzja: I. Kwiecień (red.), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku

Książkę „ kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego . Analiza rynku” pod redakcją Ilony Kwiecień opisujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa .

Recenzowana publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów, a jej kompozycja została dobrze i starannie przemyślana. Wart podkreślenia jest fakt, że poszczególne części pracy zostały napisane przez specjalistów w swojej dziedzinie. Wśród autorów odnajdziemy współpracowników firm ubezpieczeniowych, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, UFG, PBUK a także przedstawicieli doktryny-prawników i ekonomistów.

Największą zaletą pracy jest jej kompleksowość i wyczerpywanie całości rozpatrywanego zagadnienia. Opracowanie otwiera część ekonomiczna – o kosztach wypadków drogowych w wymiarze gospodarczym. Mowa w niej również o występujących w Europie systemach kompensacji szkód komunikacyjnych. Kwestie to rozwijane są w kolejnych rozdziałach, traktujących o zakresie kompensacji szkód osobowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. W piątym rozdziale Autorzy przechodzą do  ekonomicznej analizy porównawczej  różnych krajowych systemów kompensacji. Następne części pracy poświęcone są zagadnieniom szczegółowym: kierowcom nieubezpieczonym i nieznanym, zadośćuczynieniu za krzywdę, pośrednikom odszkodowawczym, gospodarce finansowej ubezpieczycieli, transgranicznym dochodzeniu roszczeń.

Podkreślenia wymaga spójność opracowania. Poszczególne rozdziały dobrze się czyta, ponieważ Autorzy posługują się prostym i syntetycznym językiem, zrozumiałym również dla nieprawników. Można traktować je też jako odrębne artykuły. Nie są one przeładowane teorią prawa ubezpieczeń- główny nacisk położono na praktykę obrotu prawnego i funkcjonowanie przepisów w realiach gospodarczych. Poświęcone temu części ekonomiczne znakomicie rozszerzają i uzupełniają zagadnienie. Jest to niezwykle cenne dla prawników, którzy częstokroć zapominają o tym, że na wynik sporu (poza czystymi konstrukcjami prawnymi) wpływa też otoczenie społeczne, determinujące proces wykładni prawa. Prezentowane treści nierzadko opatrzone są grafami i tabelami, ułatwiającymi pełne zorientowanie się w temacie.

Wychodzący z takich pozycji Autorzy trafnie wskazują na współczesne tendencje rozwoju rynku kompensacji szkód osobowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych: indywidualizację odszkodowania i odejście od modelu przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa, coraz większe umiędzynarodowienie szkód komunikacyjnych, wzrastającą rolę orzecznictwa i norm europejskich. Spójność pracy nie stanęła na przeszkodzie w szerokim zaprezentowaniu dorobku judykatury i wyciągnięciu wniosków uogólniających. Niejednokrotnie pełnomocnik procesowy czy sędzia będzie mógł sięgnąć do publikacji po dobrze opracowane tezy orzeczeń, nadające się do wykorzystania w konkretnym przypadku, będącym przedmiotem rozstrzygnięcia.

Łyżeczką dziegciu są pewne nieścisłości terminologiczne. Przykładowo w pierwszych rozdziałach używa się dla określenia osoby poszkodowanego (względnie pokrzywdzonego) pojęcia „ofiara”, co stanowi mało precyzyjną kalkę językową z angielskiego „victim” i niezbyt dobrze brzmi w uchu polskiego czytelnika. Ponadto nie zawsze przytacza się dokładne brzmienie komentowanego przepisu. Na przykład na str. 97 publikacji napisano, że zadośćuczynienie za krzywdę na zasadzie art. 445 k.c. przysługuje w wypadku skłonienia kobiety do poddania się czynowi nierządnemu, gdy tymczasem przepis ten w sposób niedyskryminujący odnosi się do każdego pokrzywdzonego, bez względu na jego płeć. 

Mimo tych drobnych usterek o charakterze stylistyczno-redakcyjnym praca prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny. Można ją śmiało polecić wszystkim zainteresowanym ubezpieczeniami i chcącym poznać specyfikę dochodzenia roszczeń ze szkód o charakterze osobowym. W szczególności warto, aby po recenzowane opracowanie sięgnęli prawnicy-praktycy: sędziowie i pełnomocnicy procesowi, gdyż mogą odnaleźć tam sporo przydatnych wskazówek, użytecznych dla rozwiązywania poszczególnych przypadków. Nie bez znaczenia pozostaje też walor edukacyjny publikacji- pogłębienie wiedzy o pozaprawne aspekty branży ubezpieczeniowej pozytywnie wpłynie na trafność stosowanej argumentacji. Zasłużone 9/10.

 

Podsumowanie:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją I. Kwiecień
Tytuł:  Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku
Wydawnictwo: Poltext
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 293

Końcowa ocena PiU: 9/10
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia