Pośrednicy ubezpieczeniowi

polega na wykonywaniu  za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia. Nie dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności pośrednictwa niejako „przy okazji” swojej podstawowej działalności- na przykład biuro podróży sprzedaje polisy turystyczne swym klientom.
Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyróżnia dwa rodzaje pośredników: agenta i brokera.

Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Wykonuje on czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. Polegają one na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, chyba że wykonuje on tę działalność na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela (jest tzw. multiagentem). Wtedy za szkodę odpowiada samodzielnie z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy. Agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej.

ubezpieczeniowy

Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Dokonuje ona czynności brokerskich w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.  Polegają one na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich. Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC od szkód wyrządzonych własną działalnością. Broker ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych, pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, jak też być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń.

 

operator

Unijna dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oprócz agentów i brokerów wyróżnia jeszcze podmioty gospodarcze „ubezpieczeń bankowych”, czyli tzw. operatorów bancassurance. W dużym uproszczeniu to banki, oferujące produkty ubezpieczeniowe swoim klientom na podstawie umów zawartych z zakładem ubezpieczeń. Banki należałoby więc traktować jako agentów (ew. multiagentów) ubezpieczeniowych.

Osoba określana jako coverholder występuje w anglosaskich systemach prawnych i łączy w sobie funkcje brokera, agenta, likwidatora szkód i underwritera.

W prawie polskim istnieje zakaz łączenia funkcji brokera i agenta ubezpieczeniowego. Szeroki zakres zadań coverholdera przemawia za tym, że jego działalność  na terytorium RP można uznać za legalną, o ile jest wykonywana w formie prawnej zakładu ubezpieczeń (spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki europejskiej), ewentualnie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia