Podstawy ubezpieczeń: zobowiązanie in solidum (solidarność niewłaściwa)

Definicja
Zobowiązanie () to sytuacja, w której  kilka podmiotów jest zobowiązanych na podstawie odrębnych tytułów prawych do spełnienia świadczeń prowadzących do zaspokojenia tego samego interesu prawnego wierzyciela. Na każdym z dłużników ciąży obowiązek spełnienia świadczenia w całości (są to ich własne, odrębne długi), a spełnienie świadczenia przez jednego dłużnika powoduje wygaśnięcie długu pozostałego (pozostałych).
Zobowiązanie in solidum często wynika ze stosunków ubezpieczeniowych. Umowa z zakładem ubezpieczeń stanowi podstawę do domagania się odszkodowania od ubezpieczyciela, niezależnie od roszczeń z innych tytułów (deliktu, kontraktu), przysługujących poszkodowanemu (pokrzywdzonemu) od sprawcy szkody.
Solidarność niewłaściwa a
Solidarność niewłaściwa nastręcza pewnych trudności praktycznych, ponieważ nie można do niej wprost stosować przepisu art. 376 k.c., stanowiącego o regresie pomiędzy dłużnikami. Jednakże w takich sytuacjach można posiłkować się orzecznictwem. Przykładowo w wyroku z 7 grudnia 2006r. (sygn. akt ) Sąd Najwyższy wyraził opinię, że jeżeli ubezpieczony zaspokoił roszczenie poszkodowanego wierzyciela, z natury stosunku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynika, że przysługuje mu roszczenie wobec ubezpieczyciela o zwrot spełnionego świadczenia.
2 Odpowiedzi do Podstawy ubezpieczeń: zobowiązanie in solidum (solidarność niewłaściwa)

  • PiU2

   Proszę bardzo ;)

   1. Ubezpieczony, nietrzeźwy kierowca powoduje wypadek, w którym obrażeń ciała doznaje pieszy. W takiej sytuacji pieszy może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia:
   a) od kierującego pojazdem- z tytułu deliktu (czynu niedozwolonego)-art 436 w zw. z 435 k.c.
   b) od zakładu ubezpieczeń- z tytułu ubezpieczenia. I to bezpośrednio, nawet z pominięciem kierowcy (822 § 4 k.c.)
   Gdyby kierujący nie był nietrzeźwy-a spełnił świadczenie bezpośrednio na rzecz pokrzywdzonego, to mógłby się domagać zwrotu kwoty świadczenia od ubezpieczyciela. Jednak w rozpatrywanej sytuacji to ubezpieczyciel będzie mógł dochodzić regresu po wypłaceniu odszkodowania/zadośćuczynienia- na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

   2. Odchodząc od ubezpieczeń- solidarność niewłaściwa przewidziana jest w ustawie o ochronie lokatorów. Zgodnie z art. 18 tej ustawy:

   art. 18
   1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

   2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.

   3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

   4. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy w wysokości odpowiadającej różnicy między odszkodowaniem określonym w ust. 2 a odszkodowaniem, do płacenia którego jest obowiązany były lokator, jeżeli osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu właściciela.

   Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia