Odwrócona hipoteka- raport UOKiK

Kilkanaście miesięcy temu pisaliśmy o odwróconej hipotece: http://prawoiubezpieczenia.pl/wiadomosci-rynkowe/z-polski/odwrcona-hipoteka-dodatkowa-emerytura-czy-kiepski-interes/ Tymczasem w dniu dzisiejszym (21.10.2013r.) UOKiK opublikował „Raport z kontroli przedsiębiorców zawierających umowy świadczeń dożywotnich”. Jak wynika z informacji prasowej: „Urząd zbadał łącznie 37 wzorców umów, z czego zakwestionowano 17, stosowanych przez pięciu przedsiębiorców. Przeciwko dwóm wszczęto postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (…) UOKiK zbadał łącznie 46 [...]
Czytaj dalej →

Podstawy ubezpieczeń: Estoppel

Estoppel (lub estopel) to termin często spotykany w nomenklaturze prawniczej systemów common law. Znaczenie tego terminu bywa odmienne w zależności od zastosowanego kontekstu i dziedziny prawa do jakiej się odnosi. W prawie ubezpieczeniowym estoppel to środek prawny o charakterze zwyczajowym, którego właściwe zastosowanie powoduje niedopuszczalność odmowy roszczenia lub nieuznania czynności faktycznej za zaistniałą i dokonaną [...]
Czytaj dalej →

Recenzja: C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych

Dla kogoś kto zdołał przekopać się przez niezły bagaż zagranicznych publikacji ekonomicznych sygnowanych przez ‚światowe’ domy wydawnicze, niekłamaną trudność sprawia entuzjastyczne spojrzenie na rodzime publikacje traktujące o podobnej tematyce. Tak było i w przypadku Ekonomiki i finansów gospodarstw domowych Czesława Bywalca. Choć tutaj poziom i treść tytułu sprowadziły mój sceptycyzm do partneru. Książkę przeczytałem bardzo [...]
Czytaj dalej →

Termin naprawienia szkody w wyroku karnym jako podstawa apelacji

Określenie przez Sąd w zaskarżonym wyroku terminu naprawienia szkody, w wypadku orzeczenia tego obowiązku jako środka karnego na podstawie art. 46 § 1 k.k., nie znajduje żadnego oparcia w przepisach Kodeksu karnego. Zgodnie z treścią art. 9 § 1 i 2 k.k.w. postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stanie się wykonalne. Orzeczenie zaś staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba [...]
Czytaj dalej →

Podstawy ubezpieczeń: Doubezpieczenie

Doubezpieczenie jest nową, dodatkową umową zawieraną z TU, która służy realizacji dwóch celów: -  uzupełnieniu sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa lub nieadekwatna do wartości ubezpieczeniowej ubezpieczonego mienia. Przykład Jan Kowalski zdecydował się na ubezpieczenie mieszkania na początku 2012 roku. TU obliczyło składkę ubezpieczeniową na podstawie ówczesnej wartości ubezpieczeniowej nieruchomości i jej [...]
Czytaj dalej →

Odpowiedzialność kursanta za wypadek drogowy

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy (kursant), podobnie jak instruktor, za spowodowanie wypadku w trakcie odbywania nauki jazdy odpowiada na zasadach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu karnego. Ich odpowiedzialność jest niezależna od siebie. Dla przyjęcia tej odpowiedzialności nie jest konieczne odwoływanie się do współkierowania przez kursanta i instruktora pojazdem mechanicznym. Z racji czynności wykonywanych w [...]
Czytaj dalej →

Opinia prywatna w postępowaniu sądowym

Warto zapoznać się z tezami uzasadnienia orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który syntetycznie  (podsumowująco) odniósł się do zagadnienia przedstawiania przez strony tzw. prywatnych ekspertyz (opinii).  Częstokroć uczestnicy postępowania nie zdają sobie sprawy z tego, że wartość dowodowa takiej opinii bywa stosunkowo niewielka: 1. W całej dotychczasowej praktyce sądów polskich wyrażano konsekwentnie pogląd o niedopuszczalności dowodu [...]
Czytaj dalej →

Podstawy ubezpieczeń: wypadek ubezpieczeniowy

Szczególnym elementem występującym w umowie ubezpieczenia jest wypadek ubezpieczeniowy. W najprostszym ujęciu chodzi o „zdarzenie, które przekształca dane przez ubezpieczyciela zapewnienie pokrycia przyszłych potrzeb w obowiązek wypłaty”. Wypadek ubezpieczeniowy według art. 1:201 Zasad Europejskiego Prawa Ubezpieczeń oznacza zajście zdarzenia w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego określonego w umowie. Zgodnie z uregulowaniem kodeksu cywilnego w razie zajścia określonego [...]
Czytaj dalej →

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny

Warto zapoznać się z artykułem M. Wolińskiej „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej”, zamieszczony w ostatnim numerze Prokuratury i Prawa. Autorka w przejrzysty sposób przedstawia teoretyczne podstawy rozpatrywanego zagadnienia, nie unikając przy tym zarysowania praktycznych problemów, uwidoczniających się w lekarskich procesach karnych. Rzecz jasna niewielka objętość publikacji nie wyczerpuje tematu, jednak artykuł  M. [...]
Czytaj dalej →

Recenzja: M. Podstawka (red.), Finanse

‘Finanse’ pod redakcją naukową Mariana Podstawki to publikacja, która ze swobodną dumą, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii, wchodzi do kanonu książek traktujących o rynkach i systemach finansowych. De facto, tuz po ukończeniu pracy nad niniejszą recenzją, książka zajęła jedno z bardziej honorowych i wyeksponowanych miejsc w moim podręcznym księgozbiorze. I to nie ze względu na [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia