Obowiązek powiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym

Pierwszą czynnością zmierzającą do uzyskania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia jest zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego. Jak należy zgłosić jego zajście, kto musi go zgłosić i ile ma na to czasu?

Może to brzmieć zadziwiająco, ale nie ma jednego, ogólnego terminu, w którym zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego musi nastąpić. Prawodawca zdecydował się powstrzymać od jego wyznaczania w sposób ustawowy. Zamiast tego, w art. 818 kodeksu cywilnego wskazał, iż takowy obowiązek może wynikać z OWU lub umowy ubezpieczenia (§1). Określenie obowiązku pozostawione więc zostało ubezpieczycielowi i jego szczegółów należy szukać w posiadanej przez nas dokumentacji ubezpieczeniowej.

Obowiązek powiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego wedle zapisu §2 art. 818 spoczywa co do zasady na ubezpieczającym, lecz w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek dotyczy zarówno osoby ubezpieczającego jak i ubezpieczonego.

Forma zgłoszenia może być ustna lub pisemna. W obecnych czasach przeważa forma ustna, bowiem najczęściej informujemy ubezpieczyciela o zajściu wypadku ubezpieczeniowego telefonicznie, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie by zgłoszenia dokonać poprzez e-mail lub poprzez tradycyjny list. Formę konieczną lub preferowaną do dokonania zgłoszenia może określić w OWU sam ubezpieczyciel. W takiej sytuacji jesteśmy zobligowani jej dotrzymać.

Powiadomienie o zajściu wypadku ubezpieczeniowego nie zawsze jest konieczne. Obowiązek ten nie zachodzi w sytuacji określonej przez §4 art. 818 kodeksu cywilnego, to jest wówczas, gdy ‚ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.’ Jednakże funkcja tej normy prawnej jest iluzoryczna, gdyż zarówno ubezpieczający, jak i sam ubezpieczony, rzadko kiedy są w stanie udowodnić, iż ubezpieczyciel takie informacje pozyskał lub z mógł pozyskać.

Nieterminowe zgłoszenie zajścia wypadku ubezpieczeniowego może rodzić wielorakie konsekwencje, z odmową wypłaty odszkodowania włącznie. Najbardziej daleko idące konsekwencje rodzi niedbalstwo po stronie ubezpieczającego/ubezpieczonego. Fakt ten został potwierdzony przez uchwałę Sądu Najwyższego podjętą 5 sierpnia 2004 r. (III CZP 40/04, OSNC 2005, nr-7-8, poz. 128). Aczkolwiek, jeżeli ubezpieczony lub ubezpieczający wykażą, iż termin został przekroczony na skutek działania siły wyższej, nieterminowe zgłoszenie zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie rodzi żadnych negatywnych skutków.

Warto podkreślić, iż zawiadomienie ubezpieczyciela o zajściu wypadku ubezpieczeniowego nie jest równoważne ze zgłoszeniem roszczenia i nie wpływa na bieg przedawnienia według zasad określonych w art. 819 kodeksu cywilnego (wyrok SN z dnia 14 lipca 1976 r., I CR 241/76, OSP, 1977, z. 7, poz. 133).
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia