Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego świadczenia z OC kierowców

Niniejszy tekst (o dosyć przydługim tytule) otwiera mini cykl o obowiązkowych ubezpieczeniach . Mamy nadzieję, że się przyda ;) 

Czym jest obowiązkowe OC?

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej to nic innego jak wymuszone przez ustawę ubezpieczenie odpowiedzialności danego podmiotu za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być następstwem tzw. czynu niedozwolonego (deliktu) czy też wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków. Najbardziej powszechne jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- którym się dzisiaj zajmiemy.

Przede wszystkim chronić poszkodowanego

Ustawowy wymóg zawarcia umowy ma na celu zapewnienie maksymalnej ochrony  poszkodowanemu (na mieniu lub osobie) przez ruch pojazdu. Zasada ta wyraża się w bardzo szerokim ujęciu odpowiedzialności: umowa obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które on odpowiada. Nie przesądza to jednak o tym, kto w ostateczności zapłaci za świadczenie udzielone poszkodowanemu.  Z reguły będzie to ubezpieczyciel. Jednak ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyróżnia kilka sytuacji, w których zakład ubezpieczeń (po wyrównaniu szkody poszkodowanemu) może sięgnąć do kieszeni:

 • osoby objętej ubezpieczeniem (art. 17),
 • osoby kierującej pojazdem, która może (ale wcale  nie musi) być objęta ubezpieczeniem (art. 43).

Określając rzecz bardziej prawniczo- jest to tzw. regres ubezpieczeniowy. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

wobec osoby objętej ubezpieczeniem

Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniła swoich ustawowych obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania.

Do obowiązków tych należą:

 • podjęcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
 • zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
 • niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub kiedy istnieje przypuszczenie popełnienia przestępstwa.
 • udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;
 • współpraca z ubezpieczycielem: niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu, udzielenie mu niezbędnych wyjaśnień, przekazanie posiadanych informacji, przedstawienie posiadanych dowodów niezbędnych do ustalenia sprawcy.

 Regres wobec kierującego pojazdem

Chodzi o szczególnie naganne zachowania. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających bądź innych substancji psychoaktywnych;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

 Kiedy kierujący pojazdem jest pracownikiem

W sytuacji spowodowania szkody przez pracownika mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nimi w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi tzw. odpowiedzialność pracowniczą, to znaczy:

 • odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
 • jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
 • pracownik nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.
 • pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia