Jak ująć w kosztach składki na OC i AC

Firma ubezpieczyła samochód osobowy na okres od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Ubezpieczyciel wystawił polisę 1 grudnia 2010 r. Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów można jednorazowo wpisać całą kwotę składki na i (opłaconą w całości w grudniu 2010 r.), czy też należy rozliczać polisę proporcjonalnie do okresu ?

Sposób ewidencji w podatkowej książce przychodów i rozchodów składki na ubezpieczenie OC i AC będzie uzależniony od wybranej przez przedsiębiorcę metody ewidencjonowania kosztów.

Przy metodzie uproszczonej cała kwota zapłacona w roku 2010 zostanie ujęta w kolumnie 13 podatkowej księgi, natomiast przy metodzie memoriałowej wpisana będzie jedynie 1/12 tej składki. Kwotę stanowiącą 11/12 całej składki, a więc przypadającą na 2011 r., przedsiębiorca zaewidencjonuje w styczniu 2011 r. w kolumnie 13 księgi.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów ma bowiem możliwość wyboru metody jej prowadzenia: metodę uproszczoną lub memoriałową. Przedsiębiorcy stosujący metodę uproszczoną wydatki zaliczają do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.

Dniem ujęcia kosztu jest dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu w książce podatkowej (art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof).

Metoda memoriałowa natomiast nakłada obowiązek prowadzenia książki tak, aby w każdym roku podatkowym można było wyodrębnić koszty uzyskania przychodu odnoszące się do tego roku podatkowego. Metoda ta dzieli koszty na bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem i pośrednio (art. 22 ust. 6 updof).

Koszty bezpośrednie, poniesione w latach poprzedzających oraz w roku bieżącym, są potrącane w tym roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Koszty pośrednie ujmuje się w księdze podatkowej w dacie ich poniesienia. Jeśli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy (w tym przypadku polisa dotyczy zarówno roku 2010, jak i 2011), wówczas stanowią koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 6 i 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

Źródło: INFORmator Prawno-Podatkowy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia