Czym jest franszyzna?

jest terminem powszechnie wystepującym w problematyce ubezpieczeniowej i na pewno niejeden konsument zetknał się z nim w praktyce, choć czasem bezwiednie i nieświadomie. w umowie ubezpieczeniowej może przybrać dwa kształty. Ich opis zawieram poniżej.

  • Franszyzna integralna (warunkowa)

Franszyzna integralna jest terminem określającym sytuację, w której zakład ubezpieczeniowy zostaje uwolniony od odpowiedzialności za szkodę w przypadku, kiedy nie przekracza ona umownie określonejwartości. Przy czym, warto mieć na względzie fakt, iż wartość ta może być wyrażona procentowo lub kwotowo. W sytuacji, gdy powstała szkoda przekracza uprzednio ustalony próg, wymieniony w OWU zawartej umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeniowy obarczony jest odpowiedzialnością za całą szkodę, tak jakby klauzula franszyzny uprzednio nie istniała.

Na przykład, umowa ubezpieczenia zawiera franszyznę w wysokości 300 zł, przy sumie gwarantowanej 5000 zł. Gdy szkoda opiewa na wartość 249 zł, zakład ubezpieczeniowy nie ma obowiązku pokrycia szkody. Jednakże, gdy przekracza ona próg 300 zł i wynosi chociażby 301 zł, wówczas na zakładzie ubezpieczeniowym spoczywa obowiązek naprawienia szkody do pełnej wysokości sumy gwarantowanej.

  • Franszyzna redukcyjna (bezwarunkowa)

Franszyzna redukcyjna (potocznie zwana wkładem własnym) to termin, który odnosi się do sytuacji w której, OWU zastrzegają, iż niezależnie od wielkości szkody, kwota odszkodowania zawsze bedzie pomniejszona o określoną wartość procentową lub kwotową.

Na przykład, przy umowie ubezpieczenia na sumę gwarantowaną 5000 zł i franszyźnie redukcyjnej ustalonej na poziomie 250 zł, odszkodowanie za każdą zgłoszoną szkodę, będzie pomniejszane o 250 zł. W rezultacie, gdy wartość zgłoszonej szkody będzie wynosić 300 zł, zakład ubezpieczeniowy w ramach odszkodowania będzie zobowiązany do wypłaty jedynie 50 zł (300-250). Tak samo będzie w przypadku, gdy wartość szkody osiągnie pułap 5000 zł. Wtedy to również, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń sięgać będzie jedynie 4750 zł (50000 – 250).
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia