Czym jest demutualizacja?

Demutualizacją nazywamy proces przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w spółkę akcyjną, tj. drugą formę prawną pod jaką zgodnie z prawem swą działalność prowadzić może zakład ubezpieczen. Uwarunkowania jakie muszą zostać spełnione w trakcie i po procesie demutualizacji, regulowane są zarówno przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., która zagadnieniu temu poświęciła art. 81-91, jak i poprzez kodeks spółek handlowych, mający zastosowanie do niektórych kwestii związanych z wymogami dotyczącymi spółki akcyjnej (art. 181 ust. 1).

Choć zaznaczyć należy, iż nie jest procesem zarezerwowanym tylko dla TUW. Demutualizacją możemy również nazwać przekształcenia towarzystw budowlanych w banki komercyjne działające w formie spółek akcyjnych, a także przekształcenie spółdzielni w spółkę akcyjną.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. wymaga dopełnienia szeregu czynności, aby przekształcenie TUW w spółkę akcyjną odbyło się pomyślnie. Wymagania te wymienia dokładnie art. 81 ust. 2, który wskazuje konieczność:

  1. sporządzenia planu przekształcenia towarzystwa wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  2. powzięcia uchwały o przekształceniu towarzystwa w spółkę akcyjną i jej zatwierdzenia przez organ nadzoru;
  3. powołania członków organu spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia towarzystwa;
  4. podpisania, przez członków towarzystwa, statutu spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia towarzystwa;
  5. wykreślenia towarzystwa z rejestru i dokonania wpisu do rejestru spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia towarzystwa

Z art. 82 ust. 1 wynika więc, iż polskie prawo faworyzuje proces tzw. demutualizacji prostej. Na świecie praktykowane są jeszcze dwa inne modele, tj. przejęcie przez nowopowstałą lub już istniejącą spółkę akcyjną (fuzja lub konsolidacja) oraz tzw. pełna reasekuracja, kiedy cały portfel TUW jest reasekurowany u podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej, a samo TUW poddane zostaje likwidacji.

Jakie czynniki przemawiają za demutualizacją? Doktryna wskazuje, iż są to:

  1. czynnik kapitałowy – brak dostatecznych środków na uzyskanie marginesu wypłacalności
  2. czynnik innowacyjno-technologiczny – ograniczenia z powodu braku know-how oraz braku przewagi konkurencyjnej nad działalnością skomercjalizowaną
  3. czynnik rynkowy – obniżona sprawność operacyjna i rynkowa

Aczkolwiek, motywy mogą mieć także charakter ściśle wewnętrzny. Na przykład, zbyt duża ilość członków towarzystwa, która obniża jakość marki czy zaufanie członków.

Demutualizacja jest procesem powszechnym i dobrze znanym, szczególnie systemom common law. Pierwszym odnotowanym przypadkiem demutualizacji było przekształcenie się Commercial Insurance Company w 1860 roku w spółkę akcyjną. Wydarzenie to miało miejsce w USA. Odnotować należy jednakże, iż na zainteresowanie tymi rozwiązaniami na starym kontynencie stale wzrasta (Niemcy, Austria, Holandia).
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia